فضای سبز

کانکس های تره بار

در ساختمان های پیش ساخته به صورت کانکس می توان در میادین میوه و تره بار نیز استفاده کرد که اخیرا با توجه به قابلیت حمل این میادین تره بار میادین میوه و تره بار تولید کرد.با به کار گیری سازه های سبک و کانکس… Read More »کانکس های تره بار

کانکس و کاربرد آن

کانکس و کاربرد آن: در سالیان اخیر با توجه به توسعه صنعت در کشور و نفوذ استقرار صنعت گران در مناطقی که کمترین امکانات رفاهی جهت اسکان موقت برقرار نیست باعث شد فکر ایجاد اتاقک به صورت پیش ساخته  یا کانکس باعث تولید انواع کانکس… Read More »کانکس و کاربرد آن