سردخانه

کانکس سرد خانه

در تهیه ی کانکس ها با تقویت عایق بندی و تغییر در نوع عایق های استفاده شده می توان انتقال ضریب انتقال حرارت دیوارهای کانکس را تا حد قابل قبولی پایین آورد که باعث جلوگیری از هدر رفتن انرژی،جلو گیری از تبادل حرارت با بیرون… Read More »کانکس سرد خانه