کانکس کنترل

کانکس کنترل

ساخت سفارشی کانکس های ویژه دستگاه های کنترل

ویژه ماشین آلات حفاری معادن ، دستگ های کنترل خطوط تولید ، جرثقیل های بنادر و تاور کرین ها

امکان نصب ماشین آلات سنگین و امکان طراحی سقف متحرک برای نصب دستگاه های سنگین وزن در درون کانکس را فراهم آورده است

کانکس کنترل

کانکس کنترل

کانکس مدیریتی نوع A

کانکس مدیریتی نوع A

کانکس مدیریتی نوع A

کانکس مدیریتی نوع A