کانکس های انباری

کمپ تجهیز کارگاهی

با توجه به سهولت تولید و نصب و قرارگیری این اتاقک های پیش ساخته میتوان برای ساختمان هایی که در آنها برای تمامی واحدها انباری در نظر گرفته نشده و یا واحد هایی که به انباری بیشتری نیاز دارند می توان انباری به صورت کانکس تهیه نمود که جنس این کانکس ها هم با توجه به اینکه به اینکه در کجا قرار به نصب آنها می باشد و نظر کارفرما می توان با توجه به گریدبندی های موجود در سایت و انتخاب سایز مورد نظر قیمت پیشنهادی با مشخصات فنی موجود در سایت برای هر گرید انتخاب نمایید.

کمپ تجهیز کارگاهی

کمپ تجهیز کارگاهی