نحوه تحویل کانکس

ارسال به تمامی نقاط ایران

نحوه تحویل کانکس

روند ساخت از ابتدا به این صورت است که ما پس از دریافت سفارش ابعاد و دانستن کاربری مورد استفاده کانکس و کیفیت مورد نظر خریدار در صورت آماده نبودن کانکس با ابعاد درخواستی در کارگاه ، سفارش خریدار که به صورت دقیق از طریق فکس یا در مصاحبه های حضوری یا تلفنی آماده تحویل میگردد.

ارسال به تمامی نقاط ایران

ارسال به تمامی نقاط ایران