کانکس

کانکس ، اطاقکی هستند که  در خارج از سایت ساخته میشوند (معمولا در ابعاد استاندارد که به آسانی قابل حمل و نصب باشند) و در محل سایت نصب میگردند. بعضی از کانکس های پیش‌ساخته جدید در طراحی خود از سبکهای پست‌ مدرنیسم و فیوچریسم الهام گرفته اند. همچنین اصطلاح کانکس ممکن است مورد اشاره باشد به اطاقک های قابل حمل که بر روی چرخ قرار دارند.

کانکس مدولار (Modular Conex Shelters)  قطعات ان در کارخانه ساخته میشود سپس به محل حمل و نصب میگردد.

کانکس صنعتی (Manufactured Conex Shelters) سازه فلزی آن در کارخانه تولید و در محل نصب میگردد.

کانکس سیار (Mobile Conex Shelters) بر روی چرخ ساخته میشود که به آسانی قابل حمل باشد.

 

انواع کانکس

[button url=”http://www.tehranconex.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7/%da%a9%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b3-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c/” target=”_self” size=”small” style=”coolblue” ]کانکس مدیریتی[/button][button url=”http://www.tehranconex.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7/%da%a9%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b3-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/” target=”_self” size=”small” style=”coolblue” ]کانکس فروشگاهی[/button][button url=”http://www.tehranconex.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7/%da%a9%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b3-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c/” target=”_self” size=”small” style=”coolblue” ]کانکس بتنی[/button][button url=”http://www.tehranconex.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7/%da%a9%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b3-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/” target=”_self” size=”small” style=”coolblue” ]کانکس تجهیز کارگاهی[/button][button url=”http://www.tehranconex.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7/%da%a9%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b3-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/” target=”_self” size=”small” style=”coolblue” ]کانکس اداری[/button][button url=”http://www.tehranconex.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7/%da%a9%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b3-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1/” target=”_self” size=”small” style=”coolblue” ]کانکس سیار[/button][button url=”http://www.tehranconex.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7/%da%a9%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b3-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c/” target=”_self” size=”small” style=”coolblue” ]کانکس صنعتی[/button][button url=”http://www.tehranconex.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7/%da%a9%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b3-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c/” target=”_self” size=”small” style=”coolblue” ]کانکس نگهبانی[/button][button url=”http://www.tehranconex.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7/%da%a9%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c/” target=”_self” size=”small” style=”coolblue” ]کانکس کارگری[/button][button url=”http://www.tehranconex.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7/%da%a9%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b3-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%db%8c/” target=”_self” size=”small” style=”coolblue” ]کانکس سرویس بهداشتی[/button]